Szukaj

Kategorie

Dane firmy

Tymofarm

Tymofarm

Adres

Willowa

00-790 Warszawa

mazowieckie

E-mail

Pytania i porady: sklep@tymofarm.pl

Telefon

Zadzwoń! Zapytaj!: 22 646 02 38

Konto bankowe

Millennium Bank: 76 1160 2202 0000 0002 5853 1208

Dane firmy:

NIP: 5213668569

Regon: 147156656

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-03-20 r.: 0000502693

Prawo zwrotu

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Wyciąg z Regulaminu, dot. odstąpienia od umowy: (cały Regulamin jest dostępnym na stronie: http://tymofarm.abstore.pl/regulamin,1,pl.html):

34. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Zamawiający może złożyć pisemnie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie pisemne o odstąpieniu od Umowy sprzedaży również w innej formie. Koszty zwrotu Zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Zamawiający.

35. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy to, co strony świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zamawiający powinien odesłać towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres TYMOFARM SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Willowa 8/10 lok. 29, 00-790 Warszawa z dopiskiem "zwrot".

36. Tymofarm dokona zwrotu kwoty stanowiącej równowartość ceny produktu oraz kosztów poniesionych przez Zamawiającego przy Zamówieniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Tymofarm spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Willowa 8/10 lok. 29, 00-790 Warszawa, nr faxu: 22 8810384 e-mail: sklep@tymofarm.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*) ...........................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ...............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ...................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów) ........................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ...............................................................................................

- Data ..............................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.