RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych poprzez stronę naszego sklepu internetowego, uprzejmie informuję, że:

1.      Administratorem Danych Osobowych jest Tymofarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie 00-790, ul. Willowa 8/10 lok.29 (dalej Tymofarm).

2.      Dane osobowe zbieramy w celu wykonania umowy sprzedaży naszych produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie newslettera Tymofarm również w uzasadnionych celach administratora, tj. marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji opisanego wyżej celu, i są to:  imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby,  adres dostawy ( o ile życzy Pani/Pan sobie dostarczyć nasze produkty pod inny adres niż adres zamieszkania/siedziby), nr telefonu, adres e-mail, oraz numer NIP (na potrzeby wystawienia faktury VAT).

3.      Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do przygotowania i wykonania umowy za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, do jego wysyłki. W określonych sytuacjach odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również współpracujące z nami, zaufane firmy zapewniające nam usługi kurierskie lub pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne wyłącznie zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań oraz firmy prowadzącej dla nas usługi księgowe.

4.      Pani/Pana dane będą przetwarzane z zachowaniem najwyższej staranności nie dłużej niż wynika to z obowiązujących nas terminów ustawowych dotyczących przechowywania dokumentów (dane dotyczące realizacji umowy sprzedaży lub ewentualnych reklamacji zostaną usunięte po upływie 3 lat od daty realizacji ostatniego zamówienia; dane księgowe po upływie 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zrealizowano zamówienie, dane niezbędne do wysyłki newslettera po złożeniu sprzeciwu lub wypisaniu się przez Panią/Pana z bazy newslettera za pomocą opcji „wypisz mnie z newslettera” dostępnej w każdej przesyłanej do Pani/Pana wiadomości).

5.      W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.  Żądania w powyższym zakresie proszę kierować pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora (Tymofarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie 00-790, ul. Willowa 8/10 lok.29) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@tymofarm.pl.

6.      W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Tymofarm Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów i ich dostarczenia.

8.      Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.