Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
1.    Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) został ustalony i zatwierdzony w dniu 4 kwietnia 2014 r. oraz zmieniony z dniem 25 grudnia 2014 r. i 25 kwietnia 2018 r. i 20 września 2018 r. przez TYMOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, (dalej „Tymofarm”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Willowej 8/10 lok. 29, KRS 0000502693, NIP: 5213668569, REGON: 147156656.
2.    Tymofarm prowadzi sklep internetowy (dalej „Sklep”), za pośrednictwem strony internetowej pod adresem http://tymofarm.abstore.pl (dalej „Strona internetowa”).
3.    Strona internetowa służy do zamawiania wybranych artykułów w Sklepie.
4.    Składając zamówienie, zamawiający (dalej „Zamawiający”) logujący się na Stronie internetowej Sklepu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), (dalej „Ustawa o prawach konsumenta”)  i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
5.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zostało złożone .
6.    Tymofarm zastrzega sobie prawo wprowadzenia chwilowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu z przyczyn technicznych lub w celu aktualizacji danych zamieszczonych na Stronie internetowej.
7.    Przez złożenie zamówienia należy rozumieć prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia (dalej „Formularz”) znajdującego się na  Stronie internetowej  Sklepu  i przesłanie Formularza za pośrednictwem Strony internetowej do Tymofarm lub złożenie zamówienia telefonicznie po potwierdzeniu przez pracownika Sklepu w rozmowie telefonicznej pełnej treści zamówienia oraz potwierdzeniu jego złożenia przez Zamawiającego (dalej „Zamówienie”).
8.    Zamawiający, składając Zamówienie, jest zobowiązany podać wszystkie dane, prawdziwe, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, niezbędne do wypełnienia Formularza lub potwierdzenia w rozmowie telefonicznej treści Zamówienia składanego telefonicznie.
9.    Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, Zamawiający otrzyma automatyczną odpowiedź e-mail potwierdzającą przyjęte Zamówienie. W przypadku składania Zamówienia telefonicznie, pracownik Sklepu poprosi w rozmowie telefonicznej o potwierdzenie treści złożonego przez telefon Zamówienia.
10.    Ewentualne korekty do Zamówienia dopuszczalne są wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia zgodnie z pkt. 9 Regulaminu.
11.    Tymofarm zastrzega sobie możliwość telefonicznej  weryfikacji Zamówienia oraz danych zawartych w Formularzu.
12.    Tymofarm zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy. Zamówienia będą odrzucane również, gdy:
i.    transakcji płatności za złożone Zamówienie nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym płatności.pl (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości Zamówienia wraz z kosztem przesyłki) lub,
ii.    we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew z tytułu płatności za Zamówienie w należytej wysokości lub,
iii.    przesyłka z przedmiotem Zamówienia nie zostanie odebrana od kuriera.
13.    Realizacja Zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
14.    Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia, stosownie do postanowienia pkt. 9 Regulaminu. Wykonanie umowy sprzedaży następuje z chwilą zapłaty przez Zamawiającego ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia i odbioru zamówionego produktu przez Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną. Umowa wygasa z chwilą wykonania.
15.    Zamieszczone na Stronie internetowej ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93), (dalej „Kodeks Cywilny”) i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
16.    Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Tymofarm zobowiązuje się dostarczyć produkty bez wad
17.    Ceny towarów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach są wiążące w chwili złożenia Zamówienia.
18.    Tymofarm zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu bez uprzedzenia,  z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji przed dokonaniem zmiany.
19.    Tymofarm zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć towarów objętych Zamówieniem w trakcie realizacji, z wyjątkiem sytuacji kiedy towary wycofane zostaną z obrotu decyzją uprawnionego organu nadzoru.
20.    Dostawa Zamówienia realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Forma dostawy pozostaje do wyboru Zamawiającego.
21.    Maksymalny czas realizacji Zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Zamawiającego) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (zgodnie z deklaracją firmy kurierskiej Global Service jest to termin do 3 dni roboczych).
22.    W przypadku Zamówień obejmujących kilka towarów, które dostarczone będą w jednej przesyłce, termin realizacji Zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Tymofarm wszystkich produktów wchodzących w skład danego Zamówienia, chyba że obie strony umowy sprzedaży postanowią inaczej.
23.    Płatność za Zamówione produkty może nastąpić w następujących formach:
i.    płatność przelewem,
ii.    płatność za pośrednictwem serwisu PayU (platnosci.pl),
iii.    płatność za pobraniem przy odbiorze (wyłącznie przy wysyłce pocztowej).
24.    Koszty przesyłki w postaci zryczałtowanej opłaty uzależnione są od wybranej przez Zamawiającego formy płatności i przedstawia się następująco:

 

Rodzaj płatności i dostawy Koszty dostawy Wartość zamówienia powyżej któej dostawa jest gratis (Koszty ponosi Tymofarm)
Tabela opłat za dostawę
Przelew lub płatność on-line, dostawa : Poczta Polska, paczka priorytetowa 14,00 PLN powyżej 120 PLN
Płatność przy odbiorze , dostawa:  Poczta Polska, przesyłka pobraniowa priorytetowa 17,00 PLN   powyżej 160 PLN
Przelew lub płatność on-line, dostawa : firma kurierska UPS 19,00 PLN powyżej 230 PLN

 

25.    Koszty przesyłki Zamówienia ponosi Zamawiający. Jeśli wartość Zamówienia przekracza kwotę określoną odpowiednio w tabeli opłat powyżej, koszty przesyłki ponosi Tymofarm. Dotyczy to wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie Rzeczpospolitej  Polskiej.
26.    Tymofarm może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty za dostawę, umieszczając stosowną informację na Stronie internetowej Sklepu.
27.    Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, przy czym zmiana kosztów dostawy nie będzie dotyczyła Zamówień w trakcie realizacji, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kosztów dostawy.
28.    Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 24 Regulaminu, wliczony jest w koszt przesyłki za pobraniem.
29.    Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT. Paragon jest wystawiany do każdego Zamówienia  i wysyłany wraz z przesyłką, chyba że Zamawiający w Formularzu wskaże, że chce otrzymać fakturę VAT. W takim przypadku do Zamówienia załączana jest faktura VAT.
30.    W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w Zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Tymofarm za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, na zasadach określonych w pkt. 31 Regulaminu.
31.    W przypadku reklamacji należy skontaktować się z Tymofarm za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tymofarm.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 6460238 zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko Zamawiającego, nr Zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub rachunku) oraz opisać przedmiot reklamacji.
32.    Zwracając reklamowany towar należy dołączyć do niego dowód zakupu, którym będzie według wyboru Zamawiającego, dokonanego podczas składania Zamówienia, paragon lub faktura VAT.
33.    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
34.    Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Zamawiający może złożyć pisemnie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie pisemne o odstąpieniu od Umowy sprzedaży  również w innej formie. Koszty zwrotu Zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Zamawiający.
35.    W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy  to, co strony świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zamawiający powinien odesłać towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres TYMOFARM SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Willowa 8/10 lok. 29, 00-790 Warszawa z dopiskiem "zwrot".
36.    Tymofarm dokona zwrotu kwoty stanowiącej równowartość ceny produktu oraz kosztów poniesionych przez Zamawiającego przy Zamówieniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
37.    W ramach Sklepu Tymofarm zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnych  usług elektronicznych polegających  na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenia Zamówienia w Sklepie („Umowa o świadczenie usługi elektronicznej”), na następujących warunkach:  
1)    Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka).
2)    Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
3)    Zamawiający  w  każdym  czasie  może  rozwiązać  Umowę  o  świadczenie  usług  drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu.
4)    Minimalny czas trwania zobowiązań Zamawiającego wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną to czas obowiązywania tej umowy.     
38.    Do korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych: dostęp do internetu oraz posiadanie konta pocztowego.
39.    Zamawiający zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych.
40.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
41.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o  prawach konsumenta oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), jak również innych mających zastosowanie przepisów prawa.
42.     Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Zamawiający ma możliwość rozwiązania sporu ze sklepem drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), znajdującej się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny zgodnie z jego właściwością.
43. Realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych poprzez stronę naszego sklepu internetowego, uprzejmie informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Tymofarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Willowej 8/10 lok. 29, kod pocztowy 00-790.
Dane osobowe zbieramy w celu wykonania umowy sprzedaży naszych produktów. Zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji opisanego wyżej celu, i są to:  imię i nazwisko, adres zamieszkania,  adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail, NIP.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do przygotowania i wykonania umowy za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. W określonych sytuacjach odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również współpracujące z nami, zaufane firmy zapewniające nam usługi kurierskie lub pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, wyłącznie zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań oraz firmy prowadzącej dla nas usługi księgowe.
Pani/Pana dane będą przetwarzane z zachowaniem najwyższej staranności nie dłużej niż wynika to z obowiązujących nas terminów ustawowych dotyczących przechowywania dokumentów. Proszę pamiętać, że w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt mailowy: rodo@tymofarm.pl
44-45. (Skreślono) 
46.    Tymofarm zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych. W przypadku klientów zarejestrowanych w Sklepie zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie  licząc od chwili wejścia w życie tych zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
47.    Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Tymofarm spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Willowa 8/10 lok. 29, 00-790 Warszawa, nr faxu: 22 8810384 e-mail: rodo@tymofarm.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data
 
(*) Niepotrzebne skreślić.